بالاترین خریدار کتاب شما

بالاترین خریدار کتاب شما

مدتهاست که در اینترنت و نشریات انتقادهای بی رحمانه و مضحکانه به کتابفروشی میشود مثلا در روزنامه ای خواندم خریدار کتاب را کتابخر خطاب کرده بود یا فلان روزنامه نوشته بود بزخر واقعا فعالیت این دوستانه فرهنگی است؟ اینکه نوشته بودن کتاب کیلویی میخرند.من در جواب این دوستان چیزی نمی…