خریدار کتاب در شهرهای شمالی

خریدار کتاب در مازندران

خریدار کتاب در مازندران

خیلی ها فکر می کنند در شهرهای شمالی نه کتابی هست نه کتابخوانی اما سایت خریدار کتاب با نظر کارشناسانه می گوید شک نکنید که اگر بیشتر از شهرهای جحنوبی کتاب و کتابخانه نباشد کمتر نیست.در شهرهای شمالی بسیاری مشاهیر فرزانگان و اساتید و علاقه مندان حرفه ای کتاب هستن…