خرید کتاب در تلگرام

خریدار کتاب در تلگرام

توسط تلگرام می توانید کتاب های غیر درسی و غیر دانشگاهی خود را بفروشید.حال چگونه اگر کتابی دارید غیر درسی می توانید از مجموعه کتابهای در یک یا چند عکس از نمای کلی عکس را به شما مندرج تلگرام نمایید.اگر در کتابخانه ها است از فاصله دو متری یک تا…

خریدار کتاب های شما از طریق تلگرام

خریدار کتاب های شما از طریق تلگرام

یک راه آسان برای فروش کتابهای نو و دست دوم شما از طریق تلگرام است.ما خریدار کتاب هستیم و برای فروش کتابهای خود می بایست با ما تماس بگیرید تا پیرامون کتابخانه خود به شما شرح دهید و ما سپس راجع به روش خریداری و قیمت گزاری توضیح دهیم.حال شما…