روش قیمت گزاری کتاب

قیمت گزاری کتاب

قیمت گزاری کتاب

بسیاری از شما عزیزان در ارتباط با روش قیمت گزاری خریدار کتاب پرسیده بودید که چگونه میخرن؟ خوب راجع به قیمت گزاری قطعا می بایست عناوین و نوع کمی و کیفی کتاب یا کتابخانه شخصی شما مشخص گردد و در هنگام تماس با خریدار کتاب شما اگر قصد اعزام خریدار…